Contact Persons at phytron

Managing Board:

Birgit Hartmann
Fon: +49 8142 503-167
Fax: +49 8142 503-190
Mail

Inquiry and Order Processing Department:

Hubert Rottach
Fon: +49 8142 503-250
Fax: +49 8142 503-190
Mail

Regional Sales Responsibilities:

Stefan Wohlfeld
Sales Director
Fon: +49 8142 503-126
Fax: +49 8142 503-190
Mail


Dr. Reinhard Siebert
ZIP Code: 0 / 1 / 39 / 98-99 and Poland
Friedrich-Naumann-Str. 80
14532 Stahnsdorf
Fon: +49 3329 614 349
Fax: +49 3329 614 350
Mail


Meinolf Mester

ZIP Code: 35-36 / 60-79 / 95-97
Friedrich-Ebert-Str. 15 a
64760 Oberzent
Fon: +49 6068 4785672
Fax: +49 6068 3270
Mail

Kevin Bücker
PLZ-Gebiet: 2 / 4 / 5 /
PLZ 30-34 / 37 / 38
Flamingostr. 6
50126 Bergheim
Fon: +49 2272 9787462
Fax: +49 8142 503-190
Mail

Andreas Mayer
PLZ-Gebiet: 8 / 90-94 / Austria and Schwitzerland
Fon: +49 8142 503-109
Fax: +49 8142 503-190
Mail

Support Hotline:

Fon: +49 8142 503-252
Dieter Budschinski mobile: +49 172 721 97 01
Frank Spichala mobile: +49 172 720 99 84
Fax: +49 8142 503-190
Mail

Purchasing Department:

Fon: +49 8142 503-131 or +49 8142 503-140
Fax: +49 8142 503-191
Mail 

Office:

Bettina Mooshofer
Fon: +49 8142 503-253
Fax: +49 8142 503-194
Mail

Press and Marketing Contact:

Bettina Mooshofer
Fon: +49 8142 503-251
Fax: +49 8142 503-194
Mail